🔴 دیده‌بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواست یا فعالان محیط زیست را آزاد کنند، یا برای اثبات اتهامات وارده مدارک محکمه پسند ارائه دهند

🆔 @Sedaiemardom