🔴 پدیده «سوخت بر» در مرزهای شرقی ایران مانند «کولبر» در مرزهای غربی از فقر و تبعیض حکایت می‌کند. در حالیکه سپاه با تانکرهای بزرگ سوخت قاچاق می‌کند.

#جریان_سوم
#مامردم

🆔 @Sedaiemardom