​​🔴 توضیح در خصوص یک بیانیه
🆔 @Sedaiemardom
بیانیه‌ ۲۵ زندانی سیاسی از درون زندان اوین برای «آمدنیوز‌» ارسال شده است.

طبعا «آمدنیوز» نمی‌تواند امضاء زندانیان را برای یک بیانیه اخذ کند و اساسا این بیانیه نیز توسط «آمدنیوز» تهیه و تنظیم نشده است.

در این مواقع رسانه مجبور است بر اساس «اعتماد به زندانیان» یا «خانواده‌ها» حرکت کند و چون امکان تأیید تک تک امضاها به دلیل در دسترس نبودن زندانی میسر نیست، رسانه مجبور است به «سورس خبری درون زندان» اعتماد کند.

ضمن پوزش از خانواده خانم دائمی، نام «آتنا دائمی» در اصلاحیه حذف شد.