🔴 بر اساس تحقیقات یک کاربر توییتر، ۴۹٪ درصد فالورھای «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، فیک و جعلی ھستند

🆔 @Sedaiemardom