🔴 #اختصاصی: نزدیک به یک‌ماه است که زندانیان بند ۸ سالن ۱۰ زندان اوین، از داشتن آب گرم محروم‌اند. آنان در روز یک ساعت بیشتر آب گرم ندارند و زندانیان با آب سرد حمام می‌کنند. مسئولین می‌گویند پول نداریم