🔴 پس از انتشار خبر بازداشت «مریم ابراهیم‌وند» و بارداری وی از «حسین فریدون» و واکنش صفحه او در دروغ‌گو خواندن «آمدنیوز»، طی ساعات آینده برای نخستین بار سند بازداشت وی منتشر می‌شود

🆔 @Sedaiemardom