​​در زیر باران گلوله‌های داغ
پاشیده بر این خاک بذر هزاران باغ

آنان که بی‌پروا جان را فدا کردند
در شوره زار عجز جنگل به پا کردند

در بستر تاریخ از خون این یاران
فریادشان این بود پاینده باد ایران
پاینده باد ایران پاینده باد ایران

#اعتصاب_معلمان
#اعتصاب_سراسری

🆔 @Sedaiemardom