🔴 #اعتصاب_معلمان و فرهنگیان در اعتراض به عدم افزایش حقوق و اعتراض به موج شدید گرانی

یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ مهرماه

#اعتصابات_سراسری

🆔 @Sedaiemardom