🔴 ۱۸ مهرماه: اعتراف به گسترش #اعتصاب_کامیونداران/ زهرا سعیدی نماینده مجلس: ۲۰روز است کامیونداران اعتصاب کردند. دیروز رفتم مبارکه دیدم تابلوی پایانه را آوردند پایین شده پارکینگ!

🆔 @Sedaiemardom