🔴 شورای نگهبان FATF را رد کرد!
بندهایی از دو لایحه مبارزه با پولشویی (FATF)، از سوی اعضای این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی، برگشت داده شد.

🆔 @Sedaiemardom