🔴 #اعتصاب_بازاریان و #اعتصاب_کامیونداران، نماد #همبستگی_ملی از مبارزه برای آزادی ایران است. این #اعتصابات در تاریخ ایران بی‌سابقه است

۲۳ مهرماه؛ آغاز #اعتصاب_معلمان

🆔 @Sedaiemardom