🔴 #طنز: خوشحالی پیرمرد یونانی «کانال حکومتی خبر فوری» بعد از بازگشت دلار به ۱۶ هزار تومان!

🆔 @Sedaiemardom