🔴 یک ماه بعد: «بنده همان موقع هم مخالف #FATF بودم»

🆔 @Sedaiemardom