🔴 پاسخ به دو پرسش عمومی درباره تصویب FATF

#مامردم
#جریان_سوم

🆔 @Sedaiemardom