🔴 لی میونگ باک، رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی به اتهام رشوه خواری به ۱۵ سال زندان محکوم شد، وی چهارمین رئیس جمهوری پیشین این کشور است که به اتهام فساد مالی به زندان محکوم می شود.

🆔 @Sedaiemardom