🔴 شعار هر ایرانی، مرگ بر خامنه‌ای

🆔 @Sedaiemardom