🏴 نیش‌خط؛ توصیه وزیر بهداشت به جوانان برای رسیدن به مدارج بالا: بیشتر بمال!

🆔 @Sedaiemardom