🏴 بارها گفتیم سعید مرتضوی در زندان نیست. اما مقامات ارشد قضایی دروغ گفتند. او امروز در عزاداری روز عاشورا در تفت رؤیت شده است

🆔 @Sedaiemardom