🔴 غده‌ی خطرناکی که در دست «آرش صادقی» بود، درآمد. «آرش» باید استراحت کند، اما مأموران او را به زندان بازگرداندند

🆔 @Sedaiemardom