🔴 #صدای_مردم، پیامی از جوان تبریزی: این شام من بود. همه چیز گرون شده نتونستم چیزی دیگه بخرم. من جوان باید اینو بخورم و خامنه‌ای هم خاویار بخوره. حکومت با ظلم پایدار نخواهد ماند

🆔 @Sedaiemardom