🔴 اگر این ایده، ایده شما نیز هست، با #جریان_سوم همراه شوید تا برای تحقق آن، #مامردم در کنار هم مبارزه کنیم.

🆔 @Sedaiemardom