🔴 واکنش یک کاربر وابسته به محافل ویژه به علی لاری‌جانی: کار خودش را تمام کرد

💠 پ.ن: انگلستان تا جایی که بتواند، مانع تمام شدن کار مهره‌هایش در ایران می‌شود. انتخاب دست شما نیست!

🆔 @Sedaiemardom