🔴 قم، پردیسان؛ با وجود جو خفقان در این منطقه، شعارنویسی علیه ظلم و استبداد ادامه دارد

🆔 @Sedaiemardom