🔴 صحنه جنگ را اشتباه گرفته‌اید! ما در مقابل شما با جهان متحد می‌شویم.

امروز منافع ملی #مامردم با ملت‌های جهان برای سرنگونی رژیم شرور اسلامی یکی است.

#جریان_سوم

🆔 @Sedaiemardom