‌🔴 مسعود نیلی: هیچ موقعیتی در تاریخ کشور به اندازه آنچه امروز در آن قرار داریم خطیر نبوده است/ تجارت فردا

🆔 @Sedaiemardom