🔴 چرا این سه انسان پلید می‌توانند چنین گستاخ با #مامردم صحبت کنند؟

#جریان_سوم

🆔 @Sedaiemardom