​​‏🔴 «اخیرا (شاه) باز درصدد خریدن اسلحه به مقدار سرسام‌آور و کشتی‌های متعدد است و تا یک قطره نفت داریم و یا مخازنی که مورد احتیاج اجانب است، خرید این آهن‌پاره‌ها که به هیچ درد ملت نمی‌خورد جریان دارد.»

‏صحیفه امام جلد ۳ صفحه ۳۶۱
‏پیام. ۵۷/۱/۴ در نجف

‏🆔 @Sedaiemardom