🔴 کارگران اخراجی شرکت عمران سوله روز ۳۰ مرداد در اعتراض به اخراج خود مقابل دفتر این شرکت در خیابان جیحون تهران تجمع کردند

🆔 @Sedaiemardom