🔴 «حجِ انسانی» گوشه‌ای در همین‌جاست. اگر به دنبال رضایت خدایی، بر «کعبه‌ی نیازمندان» طواف کن

🆔 @Sedaiemardom