🔴 احمد خاتمی: آمریکا می‌داند جنگ‌ با ایران هزینه زیادی دارد و با کوچکترین حرکت آن‌ها نه تنها آمریکا، بلکه اسرائیل هم‌ هدف قرار می‌گیرد!

💠 مواد مخدر را از فرزندان خود دور نگه دارید!

🆔 @Sedaiemardom