🔴 #سفره_انقلاب: فقر و بی‌خانمانی به شهرهای كوچک و بومی هم رسيده است؛ پيرمردی كهن‌سال، فقیر و بی‌خانمان در شهرستان محلات

🆔 @Sedaiemardom