​​🔴 جلسه بازپرسی «اجلال قوامی» روزنامه‌نگار کورد برگزار شد
🆔 @Sedaiemardom
اولین جلسه بازپرسی اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کورستان در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج برگزارشد.

«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» اتهام انتسابی به این فعال حقوق بشر است.

آقای قوامی با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی تا زمان صدور حکم آزاد شده است.