🔴 «نژادپرستی»، بیماری هولناکی است که اغلب ما گرفتار آن هستیم/ دیپورت اشتباهی جانباز جنگ، باعث مرگ او شد

🆔 @Sedaiemardom