🔴 نقدی: غربی‌ها به «روسپی‌»هایی که حجاب خود را بر می‌دارند می‌گویند «مخالف حجاب اجباری»

💠 پ.ن: خواهر و مادر امثال شما که در خارج از کشور حجاب بر می‌دارند نیز روسپی هستند؟

🆔 @Sedaiemardom