🔴 شگرد دائمی و قدیمی ج.ا؛ نفوذی و دشمن جلوه دادن تمامی دنیا، حتی اپلیکشن‌ها جهت سرپوش گذاشتن بر کلیت فساد رژیم

🆔 @Sedaiemardom