🔴 حسن شریعتمداری: قرارداد رژیم حقوقی خزر از ترکمان‌چای بدتر است. پس از سقوط نظام، اين نوع قراردادهاى تحميلى بايد ابطال و توافقات جديدى برپايه منافع ملى با دولت منتخب مردم برقرار شود

🆔 @Sedaiemardom