​​🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: فاسدترین مدیر وزیر مخلوع کار این روزها مشغول ذخیره اندوزی است
🆔 @Sedaiemardom
«جمشید تقی‌زاده» مدیرعامل فعلی صندوق بازنشستگی از زیر مجموعه‌های وزارت کار، رفاه و تعاون که با برکناری «علی عباد» از وزارت کار، اوضاع قمر در عقربی پیدا کرده، به شدت به تکاپو افتاده تا تتمه دارایی صندوق بازنشستگی را بالا بکشد.

تقی‌زاده که ید طولایی در چپاول اموال مردم دارد، هم اینک به سختی مشغول سندسازی برای اموال غارت شده است.