🔴 خبری مهم‌تر از خبر گم شدن ۹ میلیارد دلار پول مردم در در رسانه‌ی میلی حکومت اسلام پخش شد!

🆔 @Sedaiemardom