🔴 میدان انقلاب و چهارراه ولیعصر پر از نیروی امنیتی و لباس شخصی است!

اگر اعتراض را آزاد گذاشته‌اید و می‌گویید معترضین اندک‌اند، چه نیازی به این همه نیروی امنیتی و لباس شخصی و بسیجی است که در میدان‌ها منتظر سرکوبند!؟

🆔 @Sedaiemardom