🔴 در حالی‌که چابهار یک متر لوله‌کشی آب ندارد و نیمی از مردم این شهر در کپرها بدون ابتدایی‌ترین امکانات زندگی می‌کنند، ج.ا تا ۸۸۰ میلیارد تومان هزینه صحن حضرت زهرا در نجف کرده است!

🆔 @Sedaiemardom