🔴 برای جلوگیری از سرکوب متمرکز در تهران، چالش تظاهرات «محله‌ور» آغاز شد.

محلات پیروزی، نیروی هوایی، پرستار، نبرد، صد دستگاه و ... به تظاهرات «محله‌محور» پیوستند

🆔 @Sedaiemardom