🔴 تکمیلی: هما سلطانی دختر۲۷ ساله عبدالفتاح سلطانی که چشم انتظار آزادی پدرش بود، در غیاب مادر (معصومه دهقان) در منزل به دلیل سکته قلبی در خواب درگذشته است

🆔 @Sedaiemardom