🔴 یکی از دلایل نپیوستن نظامیان به مردم، عدم تداوم اعتصابات و اعتراضات است. نظامیانی که به مردم می‌پیوندند باید خاطرشان مطمئن باشد کار تمام است و به دادگاه‌های نظامی اعزام نمی‌شوند

🆔 @Sedaiemardom