🔴 مجتبی واحدی: دیکتاتوری عربستان برخلاف دیکتاتوری فقیه ایران، همراه با تدبیر است

🆔 @Sedaiemardom