🔴 قیام #مامردم فقط برای معیشت امروز نیست برای آینده فرزندانمان است. به فاجعه عادت نکنیم.

#جریان_سوم

🆔 @Sedaiemardom