🔴 پیام یکی از رهبران #مامردم به هم‌وطنان: هیچ زمانی بهتر از حالا نیست، برخیزید!

🆔 @Sedaiemardom