🔴 فراخوان مردم کوار برای اعتراض و تظاهرات علیه گرانی‌های گسترده، تورم، رکود، فساد و ظلم

💠 تظاهرات را از درب منازل خود آغاز کنید. مقاصد اعلام شده توسط مأموران اشغال می‌شود

🆔 @Sedaiemardom