🔴 محمداسماعیل صلاحی: ارجاع به مهندس علیرضا جذبی تنها می‌تواند بعنوان شيخ سلسله مورد پذيرش باشد و نه قطب/ قطبيت شورایی هم امری باطل و خلاف شرع، طريقت و عقل است

🆔 @Sedaiemardom