🔴 بجز کودک‌کشی و رجزخوانی و دزدی از جیب #مامردم ، راستی چه هنری دارید؟
#جریان_سوم

🆔 @Sedaiemardom