🔴 اصل سوم قانون اساسی می‌گوید «برابری برای همه آحاد جامعه» اما فرزند تو هم درباره این «برابری» خندید و دلیل رشدش را «ژن خوب» تو عنوان کرد!

🆔 @Sedaiemardom